Algemene Voorwaarden

Wanneer u een afspraak maakt met Blauwe Aap - Coaching & Training (Chantal van Weezel), gaat u (cliënt) akkoord met onderstaande voorwaarden, geldig in 2023:

 

  1. Inschrijven Coaching & Training sessies (verder: sessies) of een kennismakingsgesprek

Inschrijving geschiedt per aanmelding per telefoon of e-mail met volledige NAW-contactgegevens. Hierna ontvangt u een e-mail met de bevestiging van de afspraak.

  1. Inschrijven workshops, trainingen en cursussen

Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmelding per telefoon, e-mail of in persoon met volledige contact gegevens. Hierna ontvangt u een e-mail met de bevestiging en een digitale factuur. Deelname is definitief en vangt aan wanneer het factuurbedrag is overgemaakt.

  1. Betalingswijze en betalingstermijn

Betaling van eenmalige (losse) sessies geschiedt direct na afloop van de sessie contant, via pintransactie (excl. transactiekosten) of eigen bank app. De kosten van het coaching traject (inclusief het al afgenomen intakegesprek) worden voor aanvang van de eerste coaching sessie voldaan per bankoverschrijving. U ontvangt daartoe een digitale factuur voor eigen administratie. De betalingstermijn is 14 dagen of zoveel eerder als aanvang van het traject eerder afgesproken is.

  1. Annuleren en verzetten van afspraken

Kosteloos annuleren of verzetten van sessies is mogelijk tot 24 uur tevoren, exclusief het weekend, uitsluitend via e-mail of telefonisch. Gereserveerde tijd voor een sessie, welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd of verzet, wordt i.v.m. de exclusief voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Indien Blauwe Aap korter dan 24 uur van te voren te horen krijgt dat een afspraak niet nagekomen kan worden, is het onmogelijk nog een vervanger voor u te vinden.

  1. Annuleren en verzetten van workshops, trainingen en coaching trajecten

Gemaakte afspraken voor het volgen van een coaching traject zijn definitief na overmaking van het volledige bedrag. De plaats is vervolgens verzekerd. Het traject kan tot 3 weken voor aanvang kosteloos worden verzet of geannuleerd, waarna in het geval van annulering het volledige bedrag binnen 7 werkdagen teruggestort wordt. Bij afzegging door cliënt binnen 3 weken voor aanvang van de training of traject wordt geen restitutie verleend. Niet afgenomen sessies van een traject worden niet gerestitueerd. Indien de trainer/coach door overmacht of ziekte niet in staat is het traject te geven en uitstel van het traject ongewenst is, ontvangt u binnen 7 werkdagen uw geld retour.

  1. Aard van de geleverde diensten

De Coaching & Training en/of andere activiteiten zijn bedoeld als persoonlijke begeleiding en coaching en kunnen niet beschouwd worden als (vervanging van) medische en/of psychologische consulten (GGZ/jeugdhulpverlening/zorg) en behandelingen. Er worden geen diagnoses gesteld. Indien uw kind tevens onder medische en/of psychologische behandeling is wordt geadviseerd met de behandelende arts te overleggen of deelname aan sessies en/of andere activiteiten wenselijk is.

Naast een door de NVAO geaccrediteerde HBO-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan de Haagse Hogeschool, de basisopleiding en specialisatie Rots & Water Trainer aan het GADAKU instituut, MEP Practitioner training, accreditatie als Coach Kinderbrein & Bewegen en ruime werkervaring met kinderen en jeugd, beschikt Blauwe Aap Coaching & Training over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

  1. Inspanningsovereenkomst en aansprakelijkheid

Consultering van Blauwe Aap Coaching & Training vindt plaats op grond van een inspannings-overeenkomst. Dit betekent dat ik al mijn kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Dit betekent ook dat resultaten vooraf niet gegarandeerd worden. Het uitvoeren en interpreteren van adviezen/informatie/(huiswerk) oefeningen of resultaten, verkregen tijdens een sessie, training of coachingstraject, vallen altijd onder verantwoording van u als ouders c.q. verzorgers van uw kind. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid. U bent als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Deelname aan sessies en trainingen geschiedt op eigen risico. Blauwe Aap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ontstaan letsel of verwonding.

  1. Geheimhoudingsplicht en privacy (AVG)

Blauwe Aap Coaching & Training heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat men vertelt, wordt niet buiten de praktijk met derden besproken. Uitzonderingen zijn die zaken die vallen buiten de kaders van de Nederlandse wetgeving, zoals ernstig vermoeden van kindermishandeling en/of misbruik. Hiervan is Blauwe Aap wettelijk verplicht melding te maken bij Veilig Thuis. Lees ook de Privacyverklaring van Blauwe Aap - Coaching & Training met betrekking tot het verzamelen, beveiligen en vernietigen van uw persoonlijke gegevens (Europese wet AVG).

  1. Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de dienstverlening wordt aangeraden deze zo spoedig mogelijk kenbaar te maken door deze in persoon en op schrift te melden. U ontvangt een bevestiging van ontvangst. Blauwe Aap Coaching & Training zal er vervolgens alles aan doen om deze binnen uiterlijk 2 weken na melding zoveel mogelijk naar tevredenheid op te lossen.  

  1. Gedragscode en beëindiging van de begeleiding

Blauwe Aap (Chantal van Weezel) en cliënt(en) behandelen elkaar met respect: ongewenste intimiteiten en verbaal, lichamelijk en/of digitaal geweld wordt niet getolereerd. Dergelijk gedrag resulteert in directe beëindiging van de begeleiding zonder restitutie van gemaakte kosten.

Blauwe Aap Coaching & Training behoudt zich het recht voor nieuwe cliënten te weigeren, met of zonder opgaaf van redenen. Beëindiging van het traject door cliënt kan te allen tijde geschieden.