Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van dienstverlening Blauwe Aap – Coaching & Training – 2018

Wanneer u een afspraak maakt met Blauwe Aap – Coaching & Training (Chantal van Weezel), gaat u (cliënt) akkoord met onderstaande voorwaarden:

  1. Inschrijven Coaching & Training sessies (verder: sessies)

Inschrijving geschiedt per aanmelding per telefoon of e-mail met volledige contactgegevens. Hierna ontvangt u een e-mail met de bevestiging van de afspraak.

  1.  Inschrijven workshops, trainingen en cursussen

Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmelding per telefoon, e-mail of in persoon met volledige contact gegevens. Hierna ontvangt u een e-mail met de bevestiging en een digitale BTW-factuur. Deelname is definitief en vangt aan wanneer het factuurbedrag is overgemaakt.

  1. Betalingswijze en betalingstermijn 

Betaling van het intakegesprek en de sessies geschiedt direct na afloop van de sessie in de praktijk naar wens contant of via pintransactie (transactiekosten € 2,- per keer). Cursus of trainingskosten worden vooraf voldaan per bankoverschrijving. U ontvangt daartoe een digitale BTW-factuur voor eigen administratie. De betalingstermijn is 7 dagen of zoveel eerder als aanvang van het traject eerder afgesproken is.

  1. Annuleren en verzetten van afspraken

Kosteloos annuleren of verzetten van sessies is mogelijk tot 24 uur tevoren middels e-mail of telefonisch. Gereserveerde tijd voor een sessie, welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd of verzet wordt i.v.m. de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Indien Blauwe Aap namelijk korter dan 24 uur van te voren te horen krijgt dat een afspraak niet nagekomen kan worden, is het voor Blauwe Aap zeer moeilijk nog een vervanger voor u te vinden.

  1. Annuleren en verzetten van workshops, (Rots & Water) trainingen en cursussen

Gemaakte afspraken voor het volgen van een cursus of training zijn definitief na overmaking van het volledige cursusbedrag. De cursusplaats is vervolgens verzekerd. De cursus of training kan tot 3 weken voor aanvang kosteloos worden verzet of geannuleerd, waarna het volledige cursusbedrag binnen 3 werkdagen teruggestort wordt. Groepstrainingen gaan door bij minimaal 4 deelnemers. Indien een groepstraining door onvoldoende inschrijvingen niet doorgaat, wordt het volledige cursusbedrag binnen 3 werkdagen teruggestort. Bij afzegging door cliënt binnen 3 weken voor aanvang van de training of cursus wordt geen restitutie van cursusgeld verleend. Niet afgenomen of niet nagekomen sessies worden niet vergoed en kunnen i.v.m. verschillende groepsdynamica niet ingehaald worden in een andere groep.

  1. Aard van de geleverde diensten 

De Coaching & Training en/of andere activiteiten zijn bedoeld als persoonlijke begeleiding en coaching en kunnen niet beschouwd worden als (vervanging van) medische en/of psychologische consulten (GGZ/jeugdhulpverlening/zorg) en behandelingen. Er worden geen diagnoses gesteld of therapie gegeven. Indien uw kind tevens onder medische en/of psychologische behandeling is, wordt geadviseerd met de behandelende arts te overleggen of deelname aan sessies en/of andere activiteiten wenselijk is. Naast een door de NVAO geaccrediteerde afgeronde HBO-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Haagse Hogeschool, de basisopleiding en specialisatie Rots & Water trainer aan het GADAKU instituut en ruime werkervaring met kinderen en jeugd, beschikt Blauwe Aap Coaching & Training over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

  1. Inspanningsovereenkomst en aansprakelijkheid

U bent zich er van bewust dat consultering van Blauwe Aap Coaching & Training plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst. Dit betekent dat resultaten vooraf niet gegarandeerd worden. Het uitvoeren en interpreteren van adviezen/informatie of resultaten, verkregen tijdens sessie, training of cursus, vallen altijd onder verantwoording van de ouders c.q. verzorgers van het kind. Deelname aan sessies en (Rots & Water) trainingen geschiedt op eigen risico, Blauwe Aap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ontstaan letsel of verwonding.

  1. Geheimhoudingsplicht en privacy (AVG)

Blauwe Aap Coaching & Training heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat men vertelt, wordt niet buiten de praktijk met derden besproken. Uitzonderingen zijn die zaken die vallen buiten de kaders van de Nederlandse wetgeving zoals ernstig vermoeden van kindermishandeling en/of misbruik. Hiervan is Blauwe Aap wettelijk verplicht melding te maken bij Veilig Thuis. Lees ook de Privacyverklaring van Blauwe Aap – Coaching & Training met betrekking tot het verzamelen en beveiligen van uw persoonlijke gegevens (Europese wet AVG).

  1. Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de dienstverlening wordt aangeraden deze zo spoedig mogelijk kenbaar te maken door deze in persoon en op schrift te melden. U ontvangt een bevestiging van ontvangst. Blauwe Aap Coaching & Training zal er vervolgens alles aan doen om deze binnen uiterlijk 3 weken na melding zoveel mogelijk naar uw tevredenheid op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u op basis van de WKKGZ kosteloos terecht bij een door de overheid erkende Klachtencommissie. Informatie over de klachtencommissie waarbij Blauwe Aap is aangesloten wordt op verzoek verstrekt.

  1. Gedragscode en beëindiging van de begeleiding         

Blauwe Aap (Chantal van Weezel) en cliënt(en) behandelen elkaar met respect: ongewenste intimiteiten en verbaal, lichamelijk en/of digitaal geweld wordt niet getolereerd.
Dergelijk gedrag resulteert in directe beëindiging van de begeleiding zonder restitutie van gemaakte kosten.  Blauwe Aap Coaching & Training behoudt zich het recht voor nieuwe cliënten te weigeren, met of zonder opgaaf van redenen. Beëindiging van het traject door cliënt kan te allen tijde geschieden.

 

Blauwe Aap – Coaching & Training – Spontaan in balans! │Daam Fockemalaan 22 │3818 KG Amersfoort │KvK: 57429685 │Tel.: 06-28250800