Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening  Blauwe Aap – Coaching & Training 2021

Wanneer je een afspraak maakt met Blauwe Aap – Coaching & Training (Chantal van Weezel), ga je (verder: cliënt) akkoord met onderstaande voorwaarden:

 

1. Inschrijven Coaching & Training sessies (verder: sessies)
Inschrijving geschiedt per aanmelding per telefoon of e-mail met volledige contactgegevens. Hierna ontvang je een e-mail met de bevestiging van de afspraak.

2. Inschrijven workshops, trainingen en cursussen
Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmelding per telefoon, e-mail of in persoon met volledige contact gegevens. Hierna ontvang je een e-mail met de bevestiging en een digitale BTW-factuur. Deelname is definitief en vangt aan wanneer het factuurbedrag is overgemaakt.

3. Betalingswijze en betalingstermijn
Betaling van het intakegesprek en eenmalige (losse) sessies geschiedt direct na afloop van de sessie via pintransactie (transactiekosten € 2,50 per keer) of eigen bank app. De kosten van het Coachingstraject of de Training worden vooraf voldaan per bankoverschrijving. Je ontvangt daartoe een digitale BTW-factuur voor eigen administratie. De betalingstermijn is 7 dagen of zoveel eerder als aanvang van het traject eerder afgesproken is.

4. Annuleren en verzetten van afspraken
Kosteloos annuleren of verzetten van sessies is mogelijk tot 48 uur tevoren, exclusief het weekend, uitsluitend via e-mail of telefoon/voicemail. Gereserveerde tijd voor een sessie, welke niet tenminste 48 uur van te voren is afgezegd of verzet, wordt i.v.m. de exclusief voor jou gereserveerde tijd in rekening gebracht. Indien Blauwe Aap korter dan 48 uur van te voren te horen krijgt dat een afspraak niet nagekomen kan worden, is het onmogelijk nog een vervanger voor je te vinden.

5. Annuleren en verzetten van workshops, (Rots & Water) trainingen en coaching trajecten
Gemaakte afspraken voor het volgen van een coaching traject zijn definitief na overmaking van het volledige bedrag. De plaats is vervolgens verzekerd. Het traject kan tot 3 weken voor aanvang kosteloos worden verzet of geannuleerd, waarna in het geval van annulering het volledige bedrag binnen 7 werkdagen teruggestort wordt. Bij afzegging door cliënt binnen 3 weken voor aanvang van de training of coachingtraject wordt geen restitutie verleend. Niet afgenomen sessies van een afgesproken coaching- of trainingstraject worden niet gerestitueerd.

Indien de trainer/coach door overmacht of ziekte niet in staat is het traject te geven en uitstel van het traject ongewenst is, ontvang je binnen 7 werkdagen je geld retour.

6. Aard van de geleverde diensten
De Coaching & Training en/of andere activiteiten zijn bedoeld als persoonlijke begeleiding en coaching en kunnen niet beschouwd worden als (vervanging van) medische en/of psychologische consulten (GGZ/jeugdhulpverlening/zorg) en behandelingen. Er worden geen diagnoses gesteld of therapie gegeven. Indien je kind tevens onder medische en/of psychologische behandeling is, wordt geadviseerd met de behandelende arts te overleggen of deelname aan sessies en/of andere activiteiten wenselijk is. Naast een door de NVAO geaccrediteerde HBO-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan de Haagse Hogeschool, de basisopleiding en specialisatie Rots & Water Trainer aan het GADAKU instituut, MEP Practitioner training, accreditatie als Coach Kinderbrein & Bewegen en ruime werkervaring met kinderen en jeugd, beschikt Blauwe Aap Coaching & Training
over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

7. Inspanningsovereenkomst en aansprakelijkheid
Consultering van Blauwe Aap Coaching & Training vindt plaats op grond van een inspanningsovereenkomst. Dit betekent dat ik al mijn kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Dit betekent ook dat resultaten vooraf niet gegarandeerd worden. Het uitvoeren en interpreteren van adviezen/informatie/oefeningen/huiswerk of resultaten, verkregen tijdens een sessie, training of coachingstraject, vallen altijd onder verantwoording van jou als ouder(s) c.q. verzorger(s) van je kind. Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en je kind zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid. Je bent als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Deelname
aan sessies en (Rots & Water) trainingen geschiedt op eigen risico. Blauwe Aap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ontstaan letsel of verwonding.

8. Geheimhoudingsplicht en privacy (AVG)
Blauwe Aap Coaching & Training heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat je vertelt, wordt niet buiten de praktijk met derden besproken. Uitzonderingen zijn die zaken die vallen buiten de kaders van de Nederlandse wetgeving, zoals vermoeden van kindermishandeling en/of misbruik. Hiervan is Blauwe Aap wettelijk verplicht melding te maken bij Veilig Thuis. Lees ook de Privacyverklaring van Blauwe Aap – Coaching & Training met betrekking tot het verzamelen, beveiligen en vernietigen van jouw persoonlijke gegevens (Europese wet AVG).

9. Klachtenregeling
Indien je klachten hebt over de dienstverlening wordt aangeraden deze zo spoedig mogelijk kenbaar te maken door deze in persoon en op schrift te melden. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst. Blauwe Aap Coaching & Training zal er vervolgens alles aan doen om deze binnen uiterlijk 2 weken na melding zoveel mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Lukt dit niet, dan kun je op basis van de Wkkgz kosteloos terecht bij een door de overheid erkende Klachtencommissie. Informatie over de klachtencommissie waarbij Blauwe Aap is aangesloten en waarbij je terecht kunt wordt op verzoek verstrekt.

10. Gedragscode en beëindiging van de begeleiding
Blauwe Aap (Chantal van Weezel) en cliënt(en) behandelen elkaar met respect: ongewenste intimiteiten en verbaal, lichamelijk en/of digitaal geweld wordt niet getolereerd. Dergelijk gedrag resulteert in directe beëindiging van de begeleiding zonder restitutie van gemaakte kosten.

Blauwe Aap Coaching & Training behoudt zich het recht voor nieuwe cliënten te weigeren, met of zonder opgaaf van redenen. Beëindiging van het traject door cliënt kan te allen tijde geschieden.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Blauwe Aap – Coaching & Training – Spontaan in balans! │Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort │ Tel. 06-28250800 │ Openingstijden: woensdag 10.00-17.30 uur │ KvK: 57429685